تیم اسپیک

پکیج شماره یک

13 هزارتومان ماهانه
R$ 130,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 32
 • تعداد کواری : 1
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 •  
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود
محبوب

پکیج شماره دوم

18 هزارتومان ماهانه
R$ 180,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 64
 • تعداد کواری : 1
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 •  
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره سوم

26 هزارتومان ماهانه
R$ 260,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 64
 • تعداد کواری : 1
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره چهارم

31 هزارتومان ماهانه
R$ 310,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 64
 • تعداد کواری : 2
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 • AFK BoT
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره پنجم

38 هزارتومان ماهانه
R$ 380,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 124
 • تعداد کواری : 2
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 • AFK BoT
 •  
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره ششم

44 هزارتومان ماهانه
R$ 440,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 124
 • تعداد کواری : 2
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 • AFK BoT
 • Clock Bot
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره هفتم

50 هزارتومان ماهانه
R$ 500,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 512
 • تعداد کواری : 2
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 • AFK BoT
 • Clock Bot
 •  
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود

پکیج شماره هشتم

60 هزارتومان ماهانه
R$ 600,000
ماهانه
 • تعداد اسلات : 512
 • تعداد کواری : 3
 • قابلیت اتصال همه نسخه ها
 • قابلیت قرار دادن بکاپ
 • دسترسی کواری : 90
 • Radio Javan BoT
 • English BoT
 • AFK BoT
 • Clock Bot
 • Rank BoT
 • پهنای باند : نامحدود
 • فضای آپلود نامحدود